Om

Velfærdsfabrikken er et innovationsprojekt, der har til formål at engagere virksomheder og unge med handicap i udviklingen af ny produkter og services, som kan lette dagligdagen for mennesker med handicap.

LÆS OM VELFÆRDSFABRIKKEN

?

Hvad er velfærdsfabrikken

Velfærdsfabrikken er et innovationsprojekt, der har til formål at engagere unge med handicap og offentlige og private virksomheder i at udvikle nye løsninger, der gør hverdag og social deltagelse med handicap nemmere.

En af de grundlæggende idéer bag projektet er, at unge med handicap ikke blot skal være brugere af velfærdsteknologi, men i langt højere grad også bør ses som en afgørende ressource i udviklingen af disse teknologier. Velfærdsfabrikken vil derfor i praksis afprøve rammerne for hvordan unge med handicap aktivt kan blive medskabere af løsninger, som kan komme dem selv og andre unge med handicap til gavn. I Velfærdsfabrikken inviteres private og offentlige virksomheder til at arbejde sammen med unge mennesker med handicap i en række teams. Disse teams skal med udgangspunkt i de unges konkrete velfærdsudfordringer samskabe idéer og prototyper til nye produkter eller services, som kan gøre en forskel i de unges liv.

Organisering og finansiering

Velfærdsfabrikken er et toårigt projekt, som Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) står for i samarbejde med Teknologisk Institut. De almennyttige fonde Villum Fonden og Velux Fonden har finansieret projektet. For at sikre den faglige kvalitet i Velfærdsfabrikkens arbejde, har projektet tilknyttet et Advisory Board. Advisory Boardet er et fagligt panel af mennesker med viden om bl.a. handicap, velfærdsteknologi, produktudvikling, innovation og iværksætteri fra både det private og det offentlige.

PROCES

Velfærdsfabrikken afholdt i februar 2015 en række workshops, hvor unge med handicap identificerede dagligdagens udfordringer. Efterfølgende blev de 20 bedste udfordringer udvalgt af Advisory Boardet. Ungepanelet har formidlet udfordringerne til private og offentlige virksomheder, og vi har sammensat en række teams på tværs af interesserede virksomheder, fagfolk og unge, som samarbejder om at udvikle løsninger på velfærdsudfordringerne. Målet er at teamene udvikler og tester prototyper på produkter eller services, som når så langt i udviklingen, at de medvirkende virksomheder efterfølgende kan færdigudvikle og markedsføre dem.

Bag om velfærdsfabrikken

Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) er en paraplyorganisation, der samler unge med handicap på tværs af handicapgrupper. SUMH er en organisation med visioner om et samfund, hvor funktionsnedsættelser ikke bliver til handicap. Organisationen arbejder derfor under overskriften ”Nutidens investering – Fremtidens ressource” med, hvordan vi opnår et inkluderende og ressourcestærkt samfund, hvor alle kan bidrage uanset handicap. SUMH har langvarig erfaring med sociale udviklingsprojekter samt med inklusion og involvering af unge med handicap. SUMH arbejder med forskellige tematikker, som knytter sig til unge og deres livssituation, men fælles for SUMHs projekter er formålet om at aktivere og skabe engagement blandt unge med handicap. SUMH har skrevet et manifest for at forklare vores engagement i og holdning til udviklingen af ny velfærdsteknologi. Læs det her.
Nina Cheesman Pallesen
Rasmus Hyttel Friberg

teknologisk institut

Teknologisk Institut er en selvejende og almennyttig institution, der arbejder med anvendt forskning, udvikling og innovation. Instituttet udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til offentlige og private organisationer og deltager i samfundsnyttige udviklingsprojekter i et tæt samarbejde med førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner i Danmark og udland. Instituttet har ekspertviden og stor praktisk erfaring med velfærdsinnovation og nye IKT anvendelser og arbejder med innovation igennem idégenerering, prototyping, design og produktudvikling.
Ana Maria d’Auchamp
Randi Villebro Jørgensen